Home /

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

A1 Managementul proiectului

A2 Activități de informare și publicitate

A3 Realizarea de studii și analize în vederea adaptării programelor de studii universitare la nevoile studenților și la cerințele pieței muncii

3.1 Realizarea unui studiu în vederea îmbunătățirii programelor de curriculum universitar, prin organizarea unui Workshop 1, cu invitarea mediului de afaceri, avînd ca obiectiv principal corelarea conținutului științific al actualelor programe de curriculum universitar cu nevoile pieței muncii și cerințele convenției STCW, amendamentele de la Manila 2010, pentru patru domenii de interes:

– al operării navelor de transport maritim;

– siguranței navigației;

– protecției echipajului/navei;

– al protejării mediului marin.

3.2 Studii de identificare a nevoilor grupului țintă, analiza accesibilității studenților la sursele de informare/ documentare științifică.

A4 Desfășurarea achizițiilor pentru derularea activităților proiectului

A5 Dezvoltarea de curriculum, inclusiv dezvoltarea de materiale și instrumente didactice și de învățare în vederea adaptării programelor de studii la nevoile studenților și la cerințele pieței muncii, conform cerințelor convențiilor Manila STCW si Marpol în domeniul maritim

5.1 Dezvoltarea de materiale și instrumente didactice cu scopul corelării de curriculum universitar cu nevoile studenților și pieței muncii

5.2 Validare internă de curriculum

5.3 Publicarea materialelor didactice

A6 Dezvoltarea unei soluții software pentru îmbunătățirea proceselor și activităților educaționale

6.1 Dezvoltarea unei soluții software pentru îmbunătățirea proceselor educaționale

6.2 Elaborare/validare program de instruire în vederea utilizării soluției software de monitorizare a activității studenților și integrarea principiului dezvoltării durabile la nivelul metodologiilor și proceselor din învățământul superior.

A7 Îmbunătățirea serviciilor de documentare științifică și bibliotecă în instituțiile de învățămînt superior, cu scopul satisfacerii nevoilor studenților prin extinderea oportunităților de învățare

7.1 Acțiuni inovatoare pentru extinderea oportunităților de învățare prin crearea unei biblioteci electronice incluzînd materiale de instruire și module de tip CBT

7.2 Dezvoltare/validare program de instruire în vederea utilizării serviciilor de documentare științifică pentru grupul țintă

A8 Dezvoltarea și implementarea programelor modulare de studii – Modulul 1, pentru studenți/masteranzi

8.1 Selectarea seriilor grupului țintă studenți/masteranzi

8.2 Dezvoltarea și implementarea de programe modulare de studii ce constau în participarea de către fiecare student al grupului țintă la: două programe universitare de curriculum îmbunătățit, un program de instruire în utilizarea serviciilor de documentare științifică promovînd egalitatea de gen, egalitatea de șanse și nediscriminarea, și un program de utilizare a soluției software dezvoltate cu scopul îmbunătățirii proceselor educationale

8.3 Evaluarea eficienței programului de instruire a grupului țintă studenți/masteranzi, de către o comisie de examinare, prin inițierea de sesiuni de comunicări științifice ți acordarea de premii

8.4 Ceremonia festivă de acordare a diplomelor de excelență

A9 Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare și de perfecționare pentru persoanele din grupul țintă (cu excepția grupului țintă studenți) – Modulul 2, cu scopul creșterii competențelor personalului implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare

9.1 Selectarea grupului țintă pentru participarea la programul de perfecționare profesională

9.2 Dezvoltarea și furnizarea unui program de formare și de perfecționare a grupului țintă prin introducerea/ extinderea utilizării TIC și a soluției software dezvoltate în activitățile de predare/învățare; implicarea într-un concurs de monitorizare a activității studenților.

9.3 Participarea la programe de studii în vederea îmbunătățirii competențelor în domeniile cheie vizate de amendamentele de la Manila 2010, ale convenției internațional STCW

9.4 Organizarea unui Workshop 2, pentru demonstrarea utilizării instrumentelor moderne de documentare științifică dezvoltate în cadrul bibliotecii electronice; promovînd egalitatea de gen, egalitatea de șanse și nediscriminarea pentru grupul țintă

A10 Organizarea unui eveniment “Porți deschise spre o documentare științifică continuă”, în vederea creșterii accesului la învățămîntul superior

10.1 Activități de promovare a evenimentului

10.2 Desfășurarea evenimentului

A11 Diseminarea rezultatelor proiectului și contribuția acestuia la îmbunătățirea calității sistemului educațional

11.1 Diseminarea programelor de curriculum universitar perfecționat

11.2 Utilizarea soluției software îmbunătățite și a instrumentelor TIC în procesele și activitățile educaționale

11.3 Diseminarea rezultatelor proiectului prin publicarea de articole științifice

11.4 Diseminarea către firmele angajatoare

11.5 Organizarea unui Workshop 3 de diseminare, elaborarea unei broșuri, și actualizarea web-site-ului în vederea diseminării rezultatelor

Top