Home /

OBIECTIV GENERAL

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității și a relevantei ofertelor educationale din sistemului de învățămînt superior de marina prin adaptarea programelor de curriculum universitar la nevoile studenților și exigentele pieței muncii, și creșterea accesului studenților la acestea.

Scopul proiectului este reprezentat de dezvoltarea/furnizarea către grupul țintă a modulelor flexibile de instruire, adaptate cerințelor pieței muncii, elaborate în urma desfășurării de studii și analize, conform convenției internaționale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) privind standardele de instruire și certificare a ofițerilor de marină, cu amendamentele de la Manila 2010, care intra în vigoare din 2014 și cerințelor EMSA (European Maritime Safety Agency) privind implementarea legislației europene în domeniul siguranței maritime și poluării produse de nave.

Prin colaborarea pe timpul proiectului dintre universitatea solicitantului, mediul de afaceri și autoritățile naționale competente din domeniu CERONAV și ANR, se atinge obiectivul de a corela programele de studii cu cerințele convenției STCW, amendamentele Manila și EMSA, implicit cu nevoile pieței muncii. De asemenea, se vor crea premizele unor comunicări viitoare productive, în ceea ce privește conținutul de curriculum, ale căror rezultate pe termen lung vor fi benefice pentru pregătirea /dezvoltarea competentelor viitorilor studenți de marină. Pentru solicitant, desfășurarea activităților didactice atît în timpul cît și după încetarea finanțării proiectului din Fonduri Structurale Europene, conform programelor adaptate cerințelor pieței internaționale a muncii, corelate cu cele specifice angajatorilor romani, va asigura creșterea calității învățămîntului superior și implicit satisfacerea nevoilor studenților de a deveni mai competitivi pe piața muncii. Efectul pe termen lung al adaptării programelor de curriculum universitar la exigentele pieței muncii, se va concretiza în creșterea atractivității universității solicitantului. Avantajul pentru mediul de afaceri consta in posibilitatea de a beneficia și oferi pieței internaționale angajați competenți, fapt ce va conduce la atingerea scopului lor principal, de a se menține într-o poziție favorabila pe piața muncii/de furnizare de servicii.

3. Obiectivele specifice/operaționale ale proiectului

 OS1 Corelarea actualelor programe de curriculum universitar cu cerintele pietei muncii, concretizate în domeniul maritim în Convenția internaționala privind standardele de instruire și certificare Manilla STCW si Convenția Marpol, prin implicarea mediului de afaceri în activitățile și procesele de definire a competentelor absolvenților învățămîntului superior de marina, cu scopul îmbunătățirii de curriculum și elaborării unor masuri de implementare a acestora.

OS2 Îmbunătățirea și furnizarea programelor de licență și master pentru a răspunde nevoilor studenților de creștere a competitivității pe piața muncii, prin completarea studiilor cu programe modulare adaptate exigentelor angajatorilor, în patru domenii de interes din sectorul maritim.

OS3 Extinderea oportunităților de învățare și promovarea inovării în învățămîntul superior prin includerea de soluții/instrumente informatice în activitățile educationale, un instrument de documentare științifică și biblioteca electronica pentru facilitarea accesului studenților la materialele didactice, și o soluție software de monitorizare a activității studenților.

OS4 Dezvoltarea competentelor personalului didactic implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare prin participarea la un program de formare și perfecționare continuă, conform cerințelor CNCIS și schimbărilor din legislația internațională din domeniu maritim, concretizate prin amendamentele Manila 2010 la Convenția internațională STCW.

OS5 Dezvoltarea mecanismelor de creștere a accesului la învățămîntul superior de marina, prin promovarea și organizarea unui eveniment „Porți deschise spre o documentarea științifică modernă”.

Top